โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับโครงการ

การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (S-Curve)

คือ อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าเป็นจำนวนมาก แต่หากขาดการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มนี้จะถึงจุดอิ่มตัว และมีความสามารถในการเติบโตต่ำ จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เติบโตต่อไปได้ การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) นี้ เป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลางในลักษณะการต่อยอด ซึ่งประกอบด้วย


 • การผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
 • ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
 • ผลิตอุปกรณ์สำหรับ รถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) 
 • ผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง 
 • ผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง 
 • ผลิตรถจักรยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ : SSD, OLED/Flat Panel Display, Chip on Board LED, Sensors, RFID , Electronic Controlling devices, Internet of Things/Smart Home, CCTV, Wearable Devices,อุปกรณ์โทรคมนาคม
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมที่มีศักยภาพ : HDD, IC, Diode, Transistor, Multilayer PCB และ Flexible Printed Circuit
 • กลุ่มกิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ : Microelectronics Design, Embedded System Design, IC Design 

 • การท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่า 
 • การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว 
 • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 • การผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ
 • สารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ
 • ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางแบริ่ง)
 • อุตสาหกรรมเทคโนลยีเกษตรขั้นสูง (ระบบ sensor , automatic)
 • อุตสาหกรรมวิจัยเทคโนลยีชีวภาพ (ปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์)
 • อุตสาหกรรมการคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษาสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
 • อุตสาหกรรมการผลิตเทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร
 • อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้
 • อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับปศุสัตว์
 • อุตสาหกรรมการผลิตยาปราบศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ทางการเกษตร
 • อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
 • อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
 • อุตสาหกรรมการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประทินโฉม
 • อุตสาหกรรมการผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดและขัดเงา
 • อุตสาหกรรมการบำบัดและกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมการบำบัดและกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ
 • อุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • อุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ
 • อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทำจากยาง
 • อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น
 • อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ 
 • อาหารทางการแพทย์ 
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 • นวัตกรรมอาหาร 
 • ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น อาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมทานพร้อมปรุง อาหารส่งถึงบ้าน ขนมอบ ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น
 • อาหารแปรรูป
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุ่มนี้มีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ยังมีผู้ประกอบการน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง มูลค่าทางเศรษฐกิจยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ และเนื่องจากทั้ง 5 อุตสาหกรรม (S-curve) เดิม มีขีดจำกัด ไม่เพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา New S-curve ควบคู่ไปด้วย เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย


 • หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ เป็นต้น
 • หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ยก ขนย้าย บรรทุก หรือขนถ่าย
 • หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทำงานได้หลายอย่างสำหรับใช้ในงานเฉพาะอย่าง (รวมหุ่นยนต์บริการในส่วนนี้ด้วย)
 • กิจการสาธารณูปโภค และบริการเพื่อการขนส่ง
 • ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย  
 • การบริการและซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  
 • ธุรกิจมูลค่าสูงที่ต้องการความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ
 • อากาศยานไร้คนขับ
 • การผลิตชิ่นส่วนอากาศยาน ระบบนำทางและซอฟแวร์ต่าง ๆ
 • สถาบันการศึกษาและอบรมด้านการบิน  
 • การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางอากาศ
 • ธุรกิจสายการบิน
 • การจัดการท่าอากาศยาน
 • การให้บริการอากาศยานสาธารณะ
 • การเช่าเหมาอากาศยาน
 • การซ่อมบำรุงท่าอากาศยาน
 • การควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • กิจกรรมการให้บริการผู้โดยสาร
 • อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร 
 • เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ 
 • การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์และเอสเตอร์
 • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ
 • อุตสาหกรรมก๊าซ
 • สมองกลฝังตัว 
 • ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการ 
 • เนื้อหาดิจิทัล
 • ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
 • การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค 
 • ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 
 • ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ 
 • เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์
 • เมืองอัจฉริยะ
 • สื่อและอนิเมชั่นสร้างสรรค์
 • การให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์
 • การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
 • การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
 • การบริการทางการแพทย์             
 • การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพื่อการติดตาม ปรึกษา วินิจฉัย และรักษา
 • การผลิตเครื่องมือแพทย์
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ     
 • การผลิตยาแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร
 • ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic)
 • ชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar)
 • การผลิตยาสมุนไพร
 • ศูนย์บริการทางการแพทย์
 • บริการแพทย์แผนไทย
 • การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
 • บริการเทคโนโยลีทางการแพทย์
 • กิจการโลจิสติกส์เพื่อการรักษาพยาบาล
 • บ้านพักผู้สูงอายุ
 • ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สร้างเว็บไซต์ด้วยตัวคุณเอง

01

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

02

เลือก template

03

แก้ไขข้อมูล