อุตสาหกรรม S-Curve

ภาวะเศรษฐกิจโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น แต่ประเทศไทยซึ่งมีอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก (SMEs) เป็นส่วนใหญ่ มีขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงจากอันดับ 29 ในปี 2557 มาอยู่อันดับ 30 จาก 61 ประเทศทั่วโลกในปี 2558 จึงเป็นสัญญาณสำคัญให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม เพื่อให้หลุดพ้นจากการติดอยู่ในกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง Creative Economy ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจุบัน ดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาจากข้อมูลหอการค้าระบุว่า ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีมูลค่าทางธุรกิจถึง 1.2 ล้านล้านบาท คิดเป็น 10 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จึงสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ (Digital Economy Promotion) ให้มีศักยภาพมากขึ้นโดยเฉพาะกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ที่เรียกว่า S-Curve ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญยด้านนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) คืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่อเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ หุ่นยนต์เพื่ออุตสหากรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสหากรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสหากรรมการแพทย์ครบวงจร ดังนั้น การสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสหากรรม ในห่วงโซ่คุณค่าด้วยเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแบบ Supple Chain ให้เกิดเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีศักยภาพด้วยเนื้อหา Digital Content ที่เหมาะสม โดยมี Website รองรับการค้าดิจิทัลขนาดใหญ่ในอนาคตได้มากกว่า 300 บริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนเพิ่มช่องทางการค้าทั้งในและต่างประเทศแบบไร้พรมแดน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งต่อแผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ


 • การผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
 • ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
 • ผลิตอุปกรณ์สำหรับ รถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) 
 • ผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง 
 • ผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง 
 • ผลิตรถจักรยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ : SSD, OLED/Flat Panel Display, Chip on Board LED, Sensors, RFID , Electronic Controlling devices, Internet of Things/Smart Home, CCTV, Wearable Devices,อุปกรณ์โทรคมนาคม
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมที่มีศักยภาพ : HDD, IC, Diode, Transistor, Multilayer PCB และ Flexible Printed Circuit
 • กลุ่มกิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ : Microelectronics Design, Embedded System Design, IC Design 

 • การท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่า 
 • การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว 
 • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 • การผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ
 • สารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ
 • ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางแบริ่ง)
 • อุตสาหกรรมเทคโนลยีเกษตรขั้นสูง (ระบบ sensor , automatic)
 • อุตสาหกรรมวิจัยเทคโนลยีชีวภาพ (ปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์)
 • อุตสาหกรรมการคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษาสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
 • อุตสาหกรรมการผลิตเทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร
 • อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้
 • อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับปศุสัตว์
 • อุตสาหกรรมการผลิตยาปราบศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ทางการเกษตร
 • อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
 • อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
 • อุตสาหกรรมการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประทินโฉม
 • อุตสาหกรรมการผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดและขัดเงา
 • อุตสาหกรรมการบำบัดและกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมการบำบัดและกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ
 • อุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • อุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ
 • อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทำจากยาง
 • อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น
 • อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ 
 • อาหารทางการแพทย์ 
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 • นวัตกรรมอาหาร 
 • ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น อาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมทานพร้อมปรุง อาหารส่งถึงบ้าน ขนมอบ ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น
 • อาหารแปรรูป
อุตสาหกรรม New S-Curve

หมายความถึง อุตสาหกรรมที่ผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 คือ First s-curve เป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy) 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) รูปแบบที่ 2 คือ New S-curve เป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)


 • หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ เป็นต้น
 • หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ยก ขนย้าย บรรทุก หรือขนถ่าย
 • หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทำงานได้หลายอย่างสำหรับใช้ในงานเฉพาะอย่าง (รวมหุ่นยนต์บริการในส่วนนี้ด้วย)
 • กิจการสาธารณูปโภค และบริการเพื่อการขนส่ง
 • ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย  
 • การบริการและซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  
 • ธุรกิจมูลค่าสูงที่ต้องการความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ
 • อากาศยานไร้คนขับ
 • การผลิตชิ่นส่วนอากาศยาน ระบบนำทางและซอฟแวร์ต่าง ๆ
 • สถาบันการศึกษาและอบรมด้านการบิน  
 • การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางอากาศ
 • ธุรกิจสายการบิน
 • การจัดการท่าอากาศยาน
 • การให้บริการอากาศยานสาธารณะ
 • การเช่าเหมาอากาศยาน
 • การซ่อมบำรุงท่าอากาศยาน
 • การควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • กิจกรรมการให้บริการผู้โดยสาร
 • อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร 
 • เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ 
 • การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์และเอสเตอร์
 • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ
 • อุตสาหกรรมก๊าซ
 • สมองกลฝังตัว 
 • ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการ 
 • เนื้อหาดิจิทัล
 • ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
 • การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค 
 • ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 
 • ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ 
 • เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์
 • เมืองอัจฉริยะ
 • สื่อและอนิเมชั่นสร้างสรรค์
 • การให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์
 • การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
 • การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
 • การบริการทางการแพทย์             
 • การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพื่อการติดตาม ปรึกษา วินิจฉัย และรักษา
 • การผลิตเครื่องมือแพทย์
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ     
 • การผลิตยาแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร
 • ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic)
 • ชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar)
 • การผลิตยาสมุนไพร
 • ศูนย์บริการทางการแพทย์
 • บริการแพทย์แผนไทย
 • การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
 • บริการเทคโนโยลีทางการแพทย์
 • กิจการโลจิสติกส์เพื่อการรักษาพยาบาล
 • บ้านพักผู้สูงอายุ
 • ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ค้นหางานหรือหาคนทำงาน

เพิ่มเรซูเม่เพื่อหางานในฝัน หรือลงประกาศเพื่อหาคนทำงานที่ตรงใจกับ S-CURVE HUB