โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ไทยคม จัดทัพปรับแผนธุรกิจ พร้อมเดินหน้าธุรกิจดาวเทียม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รับยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ
นนทบุรี, 9 ต.ค. 2560 :- บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย เปิดเผยว่า ไทยคมได้ลงนามขายหุ้นบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (“CSL”) ซึ่งไทยคมได้ถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือ คือ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (“DTV”) จำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็น 42.07% ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”) ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการทั้งสิ้น 1,950.78 ล้านบาท

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม กล่าวว่า “การขายหุ้น CSL ซึ่งเป็นธุรกิจในสายอินเทอร์เน็ตและสื่อของไทยคม ให้แก่เอไอเอสในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนธุรกิจ เพื่อจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของไทยคม โดยในช่วงที่ผ่านมา ไทยคมเผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายนอกต่างๆ เป็นจำนวนมาก การขายหุ้น CSL จึงเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของไทยคม ในการระดมทุน เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินลงทุนในธุรกิจดาวเทียม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการเติบโตและเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ที่เหมาะสมหลังหมดอายุสัมปทานดาวเทียมในปี 2564 อีกทั้งการขายหุ้นในครั้งนี้ ยังส่งผลดีกับ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ในการขยายโอกาสและความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุน และต่อยอดทางธุรกิจของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้ในอนาคต”