โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ระบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม แบบชีวภาพ
นวัตกรรมระดับประเทศด้านการระบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบชีวภาพ
แหล่งที่มา : http://www.nia.or.th/nia/th/เปิดโลกนวัตกรรม/
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


โดยการนำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชนิดควบคุมการละลายและปลดปล่อยช้า จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ และสารฆ่าเชื้อโรคจากธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำในบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งพร้อมทั้ใช้สูตรอาหารที่มีองค์ประกอบของสารกระตุน้ ภมนทานจากธรรมชาติในการช่วยส่งเสริมให้กุ้งมีสมรรถภาพในการผลิตดีขึ้น ลดอัตราการสูญเสีย และเพิ่มน้ำหนักเฉลี่ยให้กับตัวกุ้งทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี