โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ระบบจัดส่งเอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยนอก
นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ระบบการจัดส่งข้อมูลเอกสารกำกับยา
แหล่งที่มา : http://www.nia.or.th/nia/th/ระบบจัดส่งเอกสารกำกับย/
สำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ


โดยใช้เทคโนโลลีการสื่อสารด้วยแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน เชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลยาของโรงพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลยาที่แพทย์สั่งการเตือนทานยา และเพื่อเข้าใจถึงผลข้างเคียงของการยาชนิดนั้น