โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

หุ่นยนต์จัดยา (Pharmacy Robot)
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ติดตั้งระบบจัดยาที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งควบคุมในเรื่องการจ่ายยา การจัดเก็บยา รวมถึงการบรรจุหีบห่อ ซึ่งมีบาร์โค้ดกำหนดปริมาณยาที่ใช้เป็นครั้งๆ ระบบการจัดการยาอัตโนมัติที่ทันสมัยนี้เป็นเทคโนโลยีของ Swisslog ซึ่งเรียกกันว่า ‘หุ่นยนต์จัดยา’ (Pharmacy Robot) โดยบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้นำระบบนี้มาใช้ในการบริหารจัดการยาให้แก่ผู้ป่วย
แหล่งที่มา : https://www.bumrungrad.com/th/about-us/advanced-technologies#2-microsoft


เทคโนโลยีอันทันสมัยนี้ ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดยาได้ด้วยการทำให้มีความซับซ้อนน้อยลง หลีกเลี่ยงที่จะเชื่อมั่นในความจำมากเกินไป ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น ระบบปฏิบัติการนี้จะช่วยลดเวลาทำงานของเภสัชกรและของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะได้มีเวลาในการดูแลใส่ใจผู้ป่วยให้มากขึ้น