โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

“AquaB” ระบบบริหารจัดการสายพันธุ์สัตว์น้ำ
นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบบริหารจัดการสายพันธุ์สัตว์น้ำ
แหล่งที่มา : http://www.nia.or.th/nia/th/aquab-ระบบบริหารจัดการสาย/
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (image processing) เพื่อวัดขนาด บันทึกภาพถ่าย และบันทึกข้อมูลสัตว์น้ำให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุกรรมเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ และสามารถหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้วยข้อมูลเชิงสถิติ