โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

เม็ดขัดผิวขนาดเล็กจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เม็ดขัดผิวขนาดเล็กจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
แหล่งที่มา : http://www.nia.or.th/nia/th/เม็ดขัดผิวขนาดเล็กจากพ/
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


โดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในการเตรียมหยดสารละลายพอลิเมอร์ เพื่อควบคุมขนาดอนุภาคให้ใกล้เคียงกัน ร่วมด้วยเทคนิคการระเหยตัวทำละลายในระบบอิมัลชั่นน้ำมันในน้ำ สามารถผลิตเม็ดขัดผิวที่มีคุณลักษณะเป็นทรงกลม และมีขนาดอนุภาคที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลุ่มที่ใช้กับผิวหน้าและผิวกาย มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศและยังมีคุณสมบัติย่อยสลายทางชีวภาพได้ จึงไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม