โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

วัสดุพิมพ์แบบเส้นจากพอลิแล็กติกแอซิดสำหรับงานพิมพ์สามมิติ
นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์วัสดุพิมพ์แบบเส้นจากพอลิแล็กติกแอซิดสำหรับงานพิมพ์สามมิติ
แหล่งที่มา : http://www.nia.or.th/nia/th/วัสดุพิมพ์แบบเส้นจากพอ/
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


โดยพัฒนาสูตรคอมพาวนด์ระหว่างพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอซิดและสารเติมแต่ง จากนั้นนำไปขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดรีดให้มีลักษณะเป็นเส้นพลาสติก เพื่อใช้เป็นวัสดุพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว (rapid prototyping) ในงานด้านการออกแบบ งานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติการใช้งานเทียบเท่าและราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ