โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก
นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับเด็กเล็กฝึกหยิบจับในรูปแบบข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก โดยการพัฒนาสูตรขนมจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ข้าว ผักและผลไม้ ร่วมกับ food additiveและข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการ gelatinization ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นรูปเป็นชิ้นด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันมีอัตราการพองตัวสูงและมีโพรงอากาศภายในละเอียด เมื่อรับประทานแล้วจะมีลักษณะกรอบเบา นุ่ม และละลายได้ง่ายในปาก นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วนของผักและผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารในผลิตภัณฑ์สูงกว่าผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับเด็กเล็กอื่น ๆ ทั่วไป
แหล่งที่มา : http://www.nia.or.th/nia/th/ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละล/
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ