โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ม.ค. ระบบการปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์แบบแซม
นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์แบบแซม โดยการนำพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลือง และมันสำปะหลังที่ให้ปริมาณผลผลิตสูง และมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช มาปลูกร่วมกันด้วยระบบการปลูกพืชแซม โดยแบ่งเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับมันสำปะหลัง และการปลูกถั่วเหลืองร่วมกับมันสำปะหลัง ทำให้ได้ผลผลิตรวมต่อพื้นที่สูงกว่าการปลูกพืชแต่ละชนิดแบบเดี่ยว ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและสามารถบริหารจัดการแรงงานภายในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี
แหล่งที่มา : http://www.nia.or.th/nia/th/ระบบการปลูกพืชอาหารสัต/
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ