โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพผลไม้อินทรีย์เพื่อส่งออก
นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการคัดบรรจุและรักษาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออกที่ปราศจากการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน โดยนำเทคโนโลยีการล้างผลไม้ด้วยโอโซน เทคโนโลยีการยืดอายุเก็บรักษาผลไม้ และระบบการแช่ผลไม้ด้วยน้ำร้อนและน้ำเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แบบอัตโนมัติ ตลอดจนระบบการอบไอน้ำร้อนผลไม้แบบแบ่งห้องเข้ามาใช้ในกระบวนการคัดบรรจุ เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพผลผลิตให้คงที่รวมทั้งลดการใช้แรงงานคนและพลังงานภายในโรงคัดบรรจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แหล่งที่มา : http://www.nia.or.th/nia/th/ระบบนวัตกรรมการรักษาคุ/
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ