โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

การผลิตสารมอนอเมอร์และพอลิเมอร์จากกลีเซอรอลดิบโดยกระบวนการทางชีวภาพ
โดยทั่วไป การผลิตไบโอดีเซล คือ การใช้น้ำมันพืชทำปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันกับเมทานอลและใช้ด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งจะได้เอสเทอร์ของกรดไขมันเป็นผลิตภัณฑ์หลัก และมีกลีเซอรอลและสบู่เป็นผลพลอยได้ของปฏิกิริยาเกิดขึ้น โดยองค์ประกอบของกลีเซอรอลดิบที่ได้จากกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชันจะมีกลีเซอรีนอยู่ร้อยละ 40-80 โดยน้ำหนัก ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
แหล่งที่มา : http://www.tistr.or.th/bsd/Dig.html
ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


กระบวนการแยกกลีเซอรอลบริสุทธิ์จัดเป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าของผลพลอยได้และลดต้นทุนในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้ต้นทุนสูงมากในกระบวนนี้ อย่างไรก็ตาม อีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าของผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล คือ การแปรรูปกลีเซอรอลดิบโดยผ่านกระบวนการทางชีวภาพให้เป็นสารมูลค่าเพิ่มเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ


(1) 1,3-Propanediol (PDO) เป็นสารโมเลกุลเชิงเดี่ยว (Monomer) ชนิดหนึ่งที่มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม เช่น ใช้ในการสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ สารหล่อลื่น ตัวทำละลาย หรือนำมาผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ


(2) Polyhydroxyalkanoate (PHA) เป็นพอลิเมอร์ประเภทแอลิฟาติกพอลิเอสเตอร์ (aliphatic-polyester) สามรถเกิดขึ้นได้ภายในเซลล์ของจุลินทรีย์ มีสมบัติทางกายภาพคล้ายคลึงกับพอลิเมอร์ที่ผลิตขึ้นจากปิโตรเคมี เช่น โพลิเอทธิลีน โพลิโพรพิลีน หรือเทอร์โมพลาสติกจึงสามารถนำมาทำเป็นฟิล์มห่อของ เส้นใยและแผ่น หรือนำมาหลอมเป็นภาชนะต่าง ๆ ได้


งานวิจัยเด่น (ยื่นจดสิทธิบัตร)

  1. การผลิต PDO จากกลีเซอรอลดิบโดยแบคทีเรียสายพันธุ์พื้นเมืองของไทย
  2. อาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับแบคทีเรียสายพันธุ์ Enterobacter radicincitans เพื่อการผลิต PDO


ผลงานที่ได้จากงานวิจัย 

  1. กระบวนการผลิตสาร PDO จากกลีเซอรอลดิบ
  2. กระบวนการสังเคราะห์สาร Polyester จาก PDO ที่ผลิตจากกลีเซอรอลดิบ
  3. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจาก PDO ที่ผลิตจากกลีเซอรอลดิบ


ทีมงานและเบอร์ติดต่อ

  1. ดร. อัญชนา พัฒนสุพงษ์ 0-2577-9057, 0-2577-9062
  2. นส.ศิโรรัตน์ ตั้งสถิตพร 0-2577-9056, 0-2577-9062