โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ม.ค. “โคโคบอร์ด” ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ด้วยการออกแบบระบบการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดกึ่งอัตโนมัติ โดยการใช้สารพอลิเมอริคเมทิลีนไดฟี-นิลไดไอโซไซยาเนต (polymeric methylene diphenyl diisocyanate; pMDI) มาใช้เป็นสารเชื่อมประสานทดแทนการใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) ทำให้ได้แผ่นบอร์ดที่มีความแข็งแรงตามมาตรฐาน JIS A 5908-1994 และมีสมบัติป้องกันการลามไฟ
แหล่งที่มา : http://www.nia.or.th/nia/th/โคโคบอร์ด-ผลิตภัณฑ์ทด/
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ