โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

Block chain

คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเก็บข้อมูลสมาชิก ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆ ของสมาชิกและจะถูกสะสมไว้บน Cloud เมื่อข้อมูลถูกปรับเปลี่ยนระบบจะแชร์ข้อมูลให้สมาชิกทุกคนทราบโดยทุกคนจะรับรู้และเป็นพยานได้ยกตัวอย่างเช่น เรามีสมุดบัญชีที่เป็นสาธารณะ คนอื่นสามารถเข้าดูข้อมูลทางบัญชีของเราได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้ Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนวิธีการทำธุรกรรมทุกชนิด และเป็นแพลตฟอร์มในการทำธุรกรรมแบบ peer-to-peer ที่มีการบันทึกข้อมูลรายการทั้งหมดซึ่ง Blockchain ได้ถูกพัฒนาในภาคการเงินเพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเงินดิจิทัล (cryptocurrency)


    ข้อดีของ Block chain
สามารถลดความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน
มีการทำงานเป็นอัตโนมัติ
ไม่สามารถลบ หรือกลับไปแก้ไขรายการได้
สามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้
ลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกง และการปลอมแปลงบัญชี
รับประกันได้ว่าข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมลดลง


ข้อจำกัดของ Block chain
ข้อมูลธุรกรรมในบัญชีจะต้องถูกเปิดเผยให้ทุกคนในวง Blockchain รู้
ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้แพร่หลาย สำหรับบุคคลทั่วไป
ขาดสิทธิในการแก้ไขข้อมูล


ที่มา : https://cleantechnica.com/2018/06/04/bmw-gm-ibm-accenture-launch-blockchain-initiative-focused-on-automotive-applications/