โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรวิเคราะห์เจาะลึกการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าอบรม หลักสูตรวิเคราะห์เจาะลึกการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 4 รุ่นสุดท้าย ในวันที่  14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องLearning Space ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)


รายชื่ออบรมหลักสูตรวิเคราะห์เจาะลึกการตลาดออนไลน์