เปิดการอบรมโครงการอบรมและทดสอบทักษะหุ่นยนต์คลัสเตอร์แขนกล ภาคปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมและทดสอบทักษะหุ่นยนต์คลัสเตอร์แขนกล ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดย สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ เพื่อสร้างทักษะทางด้านการพัฒนาแขนกลขนาดเล็กและ 3D printing สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพให้นักศึกษาและบุคคลากรจากภาคอุตสาหกรรมเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพยุคดิจิทัล สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์และบุคคลากรที่สนใจจากภาคอุตสาหกรรม เช่นบริษัท Häfele (Thailand) เป็นต้น เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)