กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้แลแสดงผลงานด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และหุ่นยนต์ 4.0

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้แลแสดงผลงานด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และหุ่นยนต์ 4.0 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก ทั้งได้รับสนใจจากผู้อำนวยการ ฯ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากวิทยาลัย ดังกล่าวเป็นอย่างมาก  ในการนี้สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ได้มีการนำเสนอเทคโนโลยี ต่าง ๆ  ในยุค 4.0 โดยการนำรถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งประกอบไปด้วยระบบแขนกลอุตสาหกรรม(Industrial Robot) ระบบฝึกปฏิบัติการเชื่อมเสมือนจริง(VR Welding) และระบบหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ (Human Robot)

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ หานักศึกษาเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น