โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Robotics and Automation System

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Robotics and Automation System

ณ ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติไร้สาย (2301) ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

อบรมวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00น.